Święto miłości ma dosyć długą tradycję bowiem Europa zaczęła obchodzić walentynki już w średniowieczu.
I mimo, że Piotr Szczepanik śpiewał „Kochać jak to łatwo powiedzieć, Kochać-tylko to więcej nic (..)”, drobny upominek od ukochanej osoby zawsze cieszy.
Czy istnieje recepta na udany prezent? Gdzie szukać inspiracji?

Podpowiedź możesz znaleźć tutaj..

Weź udział w naszym konkursie i wygraj prezent nie tylko dla swojej ukochanej/ukochanego ale i dla siebie.
Opisz w zaskakujący, ciekawy, piękny sposób historię waszej miłości i wygraj zegarki Delbana.

Zegarek damski DelbanaZegarek meski delbana

Regulamin konkursu walentynkowego


I Zasady ogólne

 1. Konkurs organizowany jest przez Centrum Sprzedaży Internetowej Cezary Janicki, NIP: 727-186-49-86 z siedzibą na ul. Puławskiej 10 lok.32, 02-566 Warszawa, właściciela domeny i Sklepu Internetowego www.e-zegarek.pl,zwanym dalej Organizatorem.
 2. Korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: Puławska 10 lok 32, 02-566 Warszawa.
 3. Sponsorem konkursu jest firma Noblea Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Serwituty 23/218, 02-233 Warszawa.
 4. Konkurs trwa od 30.01.2019 r. do 11.02.2019r.


II Wytyczne i tematyka konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zakochanych.
 2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby biorące udział w konkursie zwane są uczestnikami.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie jego trwania dostarczyć do Organizatora krótki opis historii swojej miłości.
 4. Sposób dostarczenia, zasady oraz szczegółowe wytyczne techniczne znajdują się w punkcie III.
 5. Tematem konkursu jest opis historii miłości w dowolnej formie pisemnej (wiersz, esej itp)

 

III Zgłoszenie i zasady uczestnictwa

 1. Zgłoszenie prac obywa się poprzez:
  1) Wklejenie opisu w komentarzu pod postem o konkursie na facebooku lub w komentarzu na blogu dotyczącym konkursu (przy zgłoszeniu w komentarzu na blogu prosimy o podanie w treści komentarza także swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail do kontaktu) ;
  2) Polubienie" Facebookego profilu Organizatora
  https://www.facebook.com/NajlepszeZegarki
 1. Opisy można umieszczać do 11.02.2019 r.
 2. Każdy uczestnik może wysłać wyłącznie jednej opis.
 3. Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie opisy własnego autorstwa.
 4. Zgłoszenia do konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi bez zgody uprawnionych.
 5. Nadesłane opisy na konkurs nie mogą być pracami nagrodzonymi w innych konkursach w dniu przysłania.
 6. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik wyraża nieograniczoną czasowo zgodę na publikację nadesłanego opisu na następujących polach eksploatacji:
  1)  profile społecznościowe Organizatora i Sponsora (Facebook, Instagram, Twitter),
  2) stronę internetową Organizatora (www.e-zegarek.pl),
 1. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe do nadesłanego opisu pozostają po stronie uczestnika.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez uczestnika jakichkolwiek praw autorskich lub osobistych.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu (sponsora), w tym członkowie jury oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

 

IV Ocena prac i nagrody

 1. Nadesłane prace będą poddane ocenie jury.
 2. Jury w składzie: Artur Zgliński (Noblea Sp. z o.o.-Delbana Polska), Magdalena Goduń (Centrum Sprzedaży Internetowej www.e-zegarek.pl), Anna Wójcik-Janicka (Centrum Sprzedaży Internetowej www.e-zegarek.pl) przyzna nagrodę zwycięzcy w postaci dwóch zegarków:
  1) męski zegarek Delbana 41601.622.6.044 o wartości 999 zł
  2) damski zegarek Delbana 41611.615.1.536 o wartości 999 zł
 1. Nagrodzone zostaną najlepsze prace, a kryterium wyboru stanowią kreatywność, wartość merytoryczna oraz zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Decyzja jury dotycząca wyników zostanie ogłoszona do dnia 13.02.2019 r. na profilu facebookowym Organizatora.
 3. Nagrody przyznane w konkursie nie są wymienne na gotówkę. Organizator skontaktuje się ze zwycięzca w ciągu 2 dni od daty ogłoszenia wyników i zobowiązują się do przekazania przyznanej nagrody w terminie 14 dni.

 

V Reklamacje

 1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z konkursem.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1) imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
  2) opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
  3) adres korespondencyjny.
 3. Reklamacje należy składać mailowo na adres sklep@e-zegarek.pl
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnik zostanie powiadomiony listem na adres podany w reklamacji lub mailem.
 5. Reklamacje powinny być składane w najpóźniej terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.


VI Postanowienia końcowe

 1. Do nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie, liczonemu od ubruttowanej wartości nagrody o należny podatek dochodowy.
 2. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w konkursie.
 3. Organizator przed wydaniem zwycięzcom nagród obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
 4. W terminie 7 dni od opublikowania informacji o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest przesłać Organizatorowi następujące informacje: imię i nazwisko, adres dostawy nagrody na terytorium Polski, PESEL/NIP, numer telefonu oraz właściwy dla zwycięzcy Urząd Skarbowy. Niepodanie powyższych informacji przez zwycięzcę w określonym terminie lub podanie nieprawidłowych danych, powoduje utratę prawa do nagrody.
 5. Organizator zastrzega prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. W razie skorzystania z tego prawa, Organizator poinformuje o nowej treści regulaminu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej www.e-zegarek.pl
 6. Organizator ma prawo do zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
 7. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
 8. W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu Organizator ma prawo do:
  1) wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości
  2) wykluczenia uczestnika z konkursu
  3) odmowy przekazania nagrody
  4) do dochodzenia ich zwrotu oraz naprawienia szkody (w przypadku wcześniej przyznanych nagród).
 9. Dokumentem określającym zasady Konkursu jest regulamin dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.e-zegarek.pl


VII Ochrona danych osobowych oraz formularz uczestnictwa
(Poniżej)

 1. Dane osobowe osoby nagrodzonej będą przetwarzane przez Organizatora – jako administratora danych osobowych – w celu i zakresie niezbędnym do realizacji konkursu, w szczególności przyznania i doręczenia nagrody oraz opłacenia podatku, na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3. Organizator może udostępniać zebrane od osoby nagrodzonej dane osobowe firmie kurierskiej. Dane w postaci imienia i nazwiska zwycięzców mogą być udostępniane publicznie na:
  1) profilach społecznościowych Organizatorów i Sponsorów (Facebook, Instagram, Twitter),
  2) stronie internetowej Organizatora (www.e-zegarek.pl),
 4. Organizator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: sklep@e-zegarek.pl lub osobiście w siedzibie Organizatora.
 6. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją konkursu Organizator przechowuje do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w Konkursie oraz przez okres niezbędny do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), bądź też do czasu posiadania udzielonej zgody.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wydanie i otrzymanie nagrody.